Leveringsvoorwaarden

Voorwaarden Schoenmakerij Hartog, Kamp 9, 3811 AM Amersfoort

Artikel 1: Toepasselijkheid.

1.1 Deze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten (waaronder begrepen het repareren van schoenen, het verkopen van bijartikelen, zoals schoencrème, veters, lederwaren etc. alsook het dupliceren van sleutels) van Schoenmakerij Hartog.

1 .2 Schoenmakerij Hartog wordt verder genoemd: de schoenmaker.

 

1 .3 De wederpartij van de schoenmaker die aan deze voorwaarden is gebonden wordt verder genoemd: de klant.

 

Artikel 2: Aanbiedingen.

Alle van de schoenmakers uitgaande aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en worden slechts op verzoek van de klant schriftelijk gedaan,

Artikel 3: Overeenkomst.

  1. 1 Gezien de aard en de omvang van de overeenkomst wordt geen offerte c.q. orderbevestiging verzonden of aangeboden, maar wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen 8 dagen na de factuurdatum.

 

3.2 Indien de omvang van de opdracht dit wenselijk maakt, dit laatste ter beoordeling van de schoenmaker, is de schoenmaker gerechtigd van de klant een aanbetaling te verlangen tot ten hoogste 50% van het met de opdracht gemoeide bedrag inclusief BTW.

 

Artikel 4: Reclame of klachten.

4.1 De klant kan op een gebrek in prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de schoenmaker ter zake mondeling of schriftelijk en met omschrijving van de klacht heeft geprotesteerd.

Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na ontvangst van de zaken, een zaterdag en zondag en een algemeen erkende feestdag daar niet onder begrepen.

4.2 Indien de klacht gegrond is, zal de schoenmaker te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten, waarop de klacht betrekking heeft danwel, indien het een reparatie betreft, de reparatie alsnog gratis deugdelijk uitvoeren. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is de schoenmaker niet verplicht.

 

4.3 De schoenmaker werkt met natuurproducten, zoals leer, waarvan de constante kwaliteit niet in alle gevallen gewaarborgd kan worden. Indien de schoenmaker van oordeel is dat het door hem verwerkte product niet aan de te stellen kwaliteitseisen voldoet dan zal de schoenmaker op eigen kosten het mindere product vervangen.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

De schoenmaker kan op geen enkele wijze door de klant aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook gelden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door de schoenmaker geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 6: Niet afgehaalde zaken

Indien de klant de ter reparatie afgegeven zaken niet op het overeengekomen tijdstip afhaalt, zal de schoenmaker deze niet afgehaalde zaken nog gedurende een periode van drie maanden ter beschikking van de klant houden. Na afloop van deze termijn staat het de schoenmaker vrij naar eigen inzicht over de niet-afgehaalde zaken te beschikken.

Artikel 7: Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij het afleveren van de zaken danwel onmiddellijk na her verrichten van de diensten.

Artikel 8: Incassokosten

8.1 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald is de schoenmaker gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. De kosten hiervan komen ten laste van de klant. Onder invorderingskosten worden ondermeer verstaan de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.

 

8.2 De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) exclusief BTW.